Nara Sumber : Yeti Rohayati

Penulis : Roro

 

Baheula, aya hiji putri anu geulis kawanti-wanti, éndah kabina-bina, kakoncara ka janapria. Éta putri téh ngarana Putri Geulis Anjung Kembang. Dina hiji waktu Putri Geulis Anjung Kembang dilamar ku raja monyét, ngarana Ki Mandahong. Ki Mandahong bogaeun adi awewe, ngrana Saideuh.

 

Teu lila ti harita, Putri Geulis Anjung Kembang kawin ka raja monyet nu ngarana Ki Mandahong téa. Unggal isuk Ki Mandahong jeung adina dimandian ku Putri Geulis Anjung Kembang, awakna diruruan make peujit reungit jeung tikoro tonggo, sangkan bulu Ki Mandahong jeung Saideuh marurag, huluna diketrokan make batok bulu.

Teu sawatara lila, Saideuh adina Ki Mandahong paeh, sabab remen diruruan jeung diketrokan huluna. Putri Geulis Anjung Kembang sieuneun ku salakina, manehna nyumput dina bong-borotan.

Ki Mandahong ngamuk sabab adina teu daek waé datang, jeung Putri Geulis Anjung Kembang leungit, teu puguh raratanna.

Di leuweung, awak Putri Geulis Anjung Kembang jadi pinuh ku bulu. Leungeunna jangjangan, imahna anu gedong sigrong dikarimbunan ku areuy. Terus wé, geleber!!!, Putri Geulis Anjung Kembang hiber jadi manuk ciung, manéhna euntreup dina dahan bari ngelah disada “ciung oé… Putri Geulis Anjung Kembang boga salaki ka monyét…. ciung oé Putri Geulis Anjung Kembang imahna dikarimbunan ku areuy”. Tipoé ka poé kitu jeung kitu waé manuk téh disadana.

Dina hiji poe aya Paninggaran datang kaleuweung éta, manehna ngarasa kaget, piraku aya manuk disadana kawas kitu? ceuk Paninggaran. Terus wé manuk téh diintip, didodoho, ku Paninggaran. Barang rék ditéwak geleber manuk téh hiber ngong deui disada “ciung oé…. Putri Geulis Anjung Kembang boga salaki ka monyét…. ciung oé Putri Geulis Anjung Kembang imahna dikarimbunan ku areuy”. Piraku aya jalma boga salaki ka monyét? ceuk paninggaran. Manuk téh kawas nu ngélég, manéhna acleng-aclengan dina dahan bari angger disada.

Paninggaran panasaran, manuk téh ters-terusan diboro, ahirna manuk téh beunang ditéwak, diasupkeun kana kurung, tuluy dibawa ka karaton. Teu sawatara lila na, manuk téh robah wujud, janggélék teh jadi Putri Geulis Anjung Kembang, mana horeng raja téh Ki Mandahong, anu dikutuk jadi monyét. Atuh geus kitu mah, raja jeung Putri Geulis Anjung Kambang, hirup sauyunan aya dina kabagjaan.

...........................***...........................

 

Roro, siswi kelas IV SDN 4 Tigaherang, Rajadesa

Angin Kamajaya

Dzivenx (Irfan FN)

Dream Up